எபிரேயப் பெயர்கள்

எபிரேயப் பெயர்களின் உச்சரிப்பை நமக்கு நன்கு பரிச்சயமான மேலும் சிலவற்றை இந்தப் பதிவில் கேட்போம் .
இப்பெயர்கள் நம் மொழியிலும், ஆங்கிலத்திலும் எவ்வாறு திரிந்துள்ளன என்பதை நாம் இனம் காணலாம்.

ஆதியாகமம் : 22

  • 2 : அப்பொழுது அவர்: உன் புத்திரனும் உன் ஏகசுதனும் உன் நேசகுமாரனுமாகிய ஈசாக்கை நீ இப்பொழுது அழைத்துக்கொண்டு, மோரியா தேசத்துக்குப் போய், அங்கே நான் உனக்குக் குறிக்கும் மலைகள் ஒன்றின்மேல் அவனைத் தகனபலியாகப் பலியிடு என்றார்.

Moriah  –  மோரியா
מוֹרִיָּה
மோரியா 

Then God said, “Take your son, your only son, whom you love—Isaac—and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you.” – Genesis 22:2

 

ஆதியாகமம் : 6

  • 8 : நோவாவுக்கோ, கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது.

Noach  –  நோவா
נֹחַ
நோஹா

But Noah found favor in the eyes of the Lord. – Genesis 6:8

ஆதியாகமம் : 17

  • 15 : பின்னும் தேவன் ஆபிரகாமை நோக்கி: உன் மனைவி சாராயை இனி சாராய் என்று அழையாதிருப்பாயாக; சாராள் என்பது அவளுக்குப் பேராயிருக்கும்.

Sarah – சாராள்
שָׂרָה
சாராஹ் 

God also said to Abraham, “As for Sarai your wife, you are no longer to call her Sarai; her name will be Sarah. – Genesis 17:15

ஆதியாகமம் : 25

  • 26 : பின்பு, அவன் சகோதரன் தன் கையினாலே ஏசாவின் குதிங்காலைப் பிடித்துக்கொண்டு வெளிப்பட்டான்; அவனுக்கு யாக்கோபு என்று பேரிட்டார்கள்; 

Jacob – யாக்கோபு
יַעֲקֹב
யாஅகோவ் 

After this, his brother came out, with his hand grasping Esau’s heel; so he was named Jacob. – Genesis 25:26

ஆதியாகமம் : 29

  • 16 : லாபானுக்கு இரண்டு குமாரத்திகள் இருந்தார்கள்; மூத்தவள் பேர் லேயாள், இளையவள் பேர் ராகேல்.

Leah – லேயாள் 
לֵאָה
 லேஆஹ்

Now Laban had two daughters; the name of the older was Leah, and the name of the younger was Rachel. – Genesis 29:16

ஆதியாகமம் : 29

  • 16 : லாபானுக்கு இரண்டு குமாரத்திகள் இருந்தார்கள்; மூத்தவள் பேர் லேயாள், இளையவள் பேர் ராகேல்.

Rachel – ராகேல் 
רָחֵל
ராஹேல்

Now Laban had two daughters; the name of the older was Leah, and the name of the younger was Rachel. – Genesis 29:16

2 சாமுவேல் : 12

  • 1 : கர்த்தர் நாத்தானைத் தாவீதினிடத்தில் அனுப்பினார்; 

Nathan – நாத்தான்
נָתַן
நாத்தான் 

The Lord sent Nathan to David.- 2 Samuel 12:1

மத்தேயு : 9

  • 9 : இயேசு அவ்விடம் விட்டுப் புறப்பட்டுப்போகையில், ஆயத்துறையில் உட்கார்ந்திருந்த மத்தேயு என்னும் ஒரு மனுஷனைக் கண்டு: எனக்குப் பின்சென்றுவா என்றார்;

Matthew – மத்தேயு
מַתִּתְיָהוּ
மாட்டிட்யாஹு 

As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector’s booth. “Follow me,” he told him, – Matthew  9:9

யோவான் : 1

  • 6 : தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான், அவன் பெயர் யோவான்.

John – யோவான்
יוֹחָנָן‬
யோஹானான் 

There was a man sent from God whose name was John. – John 1:6

யாத்திராகமம் : 17

  • 9 : அப்பொழுது மோசே யோசுவாவை நோக்கி: நீ நமக்காக மனிதரைத் தெரிந்துகொண்டு, புறப்பட்டு, அமலேக்கோடே யுத்தம்பண்ணு; 

Joshua – யோசுவா
יְהוֹשֻׁעַ
எஹோஷுவா 

Moses said to Joshua, “Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. – Exodus 17:9